Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 24 เมษายน 2557  

at-3

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของกองคลัง

  • มอบนโยบายในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นแบบด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในกิจกรรม “โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สร้างสายใยในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗”

  • พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามและออกดาวะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ต้อนรับท่านฐานิส   ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯแพร่

วันศาลยุติธรรม

สถานพินิจฯแพร่

สถานพินิจฯ จ.สมุทรสาครจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีแลโครงการให้ความรู้กฎหมาย

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

โครงการม๋วนใจ ปี๋ใหม่เมือง

สถานพินิจฯแพร่

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมร่วมกับยุติธรรมจังหวัด สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ

สถานพินิจฯอุดรธานี

โต๊ะ อาหารเด็กและเยาวชน โดย กรรมการสงเคราะห์ฯบุรีรัมย์ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ร่วมสัมมนาโครงการสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมประจำปี ๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ตรวจปัสสาวะ เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

สถานพินิจฯนครราชสีมา

โครงการบรรพชาสามเณรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

คณะกรรมการ HA ตรวจประเมินผลบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สถานพินิจฯระนอง

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขากระโดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย แบบสำรวจ คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐