Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

Meeting-33

ginfo-logo

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบและมาตรฐานของสถานศึกษาฯ

  • ประชุมเพื่อพิจารณาการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงและความจำเป็น R&N ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  • การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  • กรมพินิจฯ ร่วมกับ สสส. สร้างนวัตกรรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อ หวัง ‘ลด สกัด ป้องกัน’ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

ดูทั้งหมด

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

สถานพินิจฯตราด

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจ เยี่ยม ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา

ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้ามาถ่ายทำวีดีทัศน์ในสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดี สถานแรกรับฯ สถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

ร่วมประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานและการบูรณาการเชิงพื้นที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด(กิจกรรมลูกเสือ)กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ(วันที่21พ.ค.2558)

สถานพินิจฯราชบุรี

จังหวัดเคลื่อนที่

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับเขต 9

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

	โครงการการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน พัฒนาคน พัฒนางาน  รุ่นที่2

สถานพินิจฯเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

สถานพินิจฯนครสวรรค์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเรียนรุู้การดำเนินชีวิตของบุคลากรตามรอยพระยุคลบาท

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

สถานพินิจฯนครสวรรค์

เด็กอิ่มท้อง ผู้ใหญ่อิ่มบุญเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

สถานพินิจฯภูเก็ต

อุ่นเครื่องฟุตซอล

สถานพินิจฯภูเก็ต

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม เดือนพฤษภาคม 2558

สถานพินิจฯภูเก็ต

โครงการธรรมบำบัด

สถานพินิจฯนครปฐม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สถานพินิจฯนนทบุรี

ร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสัมคม

สถานพินิจฯอุทัยธานี

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการปฐมนิเทศก์และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สถานพินิจฯหนองบัวลำภู

ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย  จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด(กิจกรรมลูกเสือ)กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ(วันที่20พ.ค.2558)

สถานพินิจฯราชบุรี

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: เวทีถอดบทเรียน กิจกรรมการให้และช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองประจำเดือนพฤษภาคม 2558

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทีมงานและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯนครนายก

สภากาแฟ

สถานพินิจฯนครนายก

การตรวจของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐