หน้าหลัก Intranet
เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ แจ้งเรื่อง งดการเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์ ด้วยจะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558
กรมฯ มีความจำเป็นต้องตัดยอดวัสดุคงคลังประจำปี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

สำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 จะเริ่ม ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลัง โทร 021413599